Haan Oy on uudisrakentamisen ammattilainen

Pal­ve­lut

Yli kymmenen vuoden kokemus uudiskohteista

Haan Oy

Haan Oy on uudis­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Yhtiön on perus­ta­nut kak­si koke­nut­ta kir­ves­mies­tä Han­nu ja Ant­ti. Meil­lä molem­mil­la on vank­ka, rei­lus­ti yli kym­me­nen vuo­den koke­mus uudis­koh­teis­ta. Uudis­koh­tei­na on mat­kan var­rel­la ollut lähes kaik­kea; oma‑, pari‑, rivi‑, luh­ti- ja ker­ros­ta­lo­ja hal­le­ja ja piha­ra­ken­nuk­sia unoh­ta­mat­ta. Ele­ment­ti­työ ja pai­kal­laan teh­dyt mene­tel­mät ovat meil­le molem­mat tut­tu­ja, niin beto­ni- kuin puu­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Työt onnis­tu­vat haas­ta­vem­mis­ta beto­ni­töis­tä pie­nem­pien vii­meis­te­ly­töi­hin. Asun­to­jen laa­jen­nuk­set ja remon­tit onnis­tu­vat myös tar­pei­den mukaan.

Laadukasta työtä

Vaa­dim­me itsel­täm­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­ta vah­vaa sitou­tu­mis­ta laa­tuun ja huo­lel­li­suu­teen. Tun­nem­me laa­jas­ti raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia, jois­ta vuo­sien var­rel­la olem­me oppi­neet tun­te­maan par­haat, joi­ta hyö­dyn­näm­me projekteissamme.

Toimivia ja kestäviä asuntoja

Val­mis­tam­me toi­mi­via ja kes­tä­viä asun­to­ja. Jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me kuun­te­lem­me ja toteu­tam­me asiak­kaan toi­veet. Val­mis­tam­me myös asiak­kaan val­miik­si suun­nit­te­le­mia asu­mis­rat­kai­su­ja. Tun­nem­me per­heel­li­si­nä kir­ves­mie­hi­nä eri ikäis­ten ja eri­lais­ten ihmis­ten tar­peet ja pyrim­me ne aina täyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man hyvin. Kiin­ni­täm­me eri­tyi­ses­ti huo­mi­ta kos­teu­den­hal­lin­taan jokai­ses­sa työ­vai­hees­sa; varas­toin­nis­ta raken­tei­den kos­teuk­siin, alus­ta lop­puun asti. Käy­täm­me työs­säm­me kes­tä­viä ja hyväk­si todet­tu­ja run­ko- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja. Pyrim­me mini­moi­maan raken­nus­ten kun­nos­sa­pi­to­tar­peet jär­ke­vil­lä rat­kai­suil­la, jot­ta asu­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man mielekästä.

Ota yhteyttä ja kerro millainen projekti sinulla on mielessä niin sovitaan jatkosta!

- Hannu ja Antti, Haan Oy

Uudiskohteet, oma tuotanto:

Pää­toi­mi­ses­ti tuo­tam­me laa­duk­kai­ta asun­to­ja Por­voon seu­dul­le. Ensim­mäi­set asun­not val­mis­tuu kevääl­lä 2019 Haik­koo­seen Itä-men­sak­sen alu­eel­le. Jos olet kiin­nos­tu­nut, ota yhteyt­tä. Aika­ses­sa vai­hees­sa raken­nus­pro­jek­tia ehdit vai­kut­ta­maan pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin tai esit­tä­mään omia toiveita.

Uudiskohteet, avaimet käteen:

Val­mis­tam­me asiak­kaan tar­pei­den tai suun­ni­tel­mien mukai­sia uudis­koh­tei­ta avai­met käteen peri­aat­teel­la tai osaurakoin.

Rakentamispalvelu:

Moni­puo­li­set raken­nus- ja remon­toin­ti­työt onnis­tu­vat kaut­tam­me luo­tet­ta­vas­ti. Oli sit­ten kyse puus­ta tai beto­nis­ta, niin meil­tä onnistuu.

Tutustu referensseihimme

Kohteet

Por­voon Tolk­ki­siin Itä-Men­sak­sen alu­eel­le on suun­nit­teil­la asun­to­ja hyvil­lä varus­teil­la ja tutul­la Haan oy:n laadulla.
Lisä­tie­to­ja Han­nul­ta, Antil­ta tai Ota yhteyt­tä lomak­keen kautta.

Ota yhteyttä