Haan Oy on uudisrakentamisen ammattilainen

Pal­ve­lut

Yli kymmenen vuoden kokemus uudiskohteista

Haan Oy

Haan Oy on uudis­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Yhtiön on perus­ta­nut kak­si koke­nut­ta kir­ves­mies­tä Han­nu ja Ant­ti. Meil­lä molem­mil­la on vank­ka, rei­lus­ti yli kym­me­nen vuo­den koke­mus uudis­koh­teis­ta. Uudis­koh­tei­na on mat­kan var­rel­la ollut lähes kaik­kea; oma‑, pari‑, rivi‑, luh­ti- ja ker­ros­ta­lo­ja hal­le­ja ja piha­ra­ken­nuk­sia unoh­ta­mat­ta. Ele­ment­ti­työ ja pai­kal­laan teh­dyt mene­tel­mät ovat meil­le molem­mat tut­tu­ja, niin beto­ni- kuin puu­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Työt onnis­tu­vat haas­ta­vem­mis­ta beto­ni­töis­tä pie­nem­pien vii­meis­te­ly­töi­hin. Asun­to­jen laa­jen­nuk­set ja remon­tit onnis­tu­vat myös tar­pei­den mukaan.

Laadukasta työtä

Vaa­dim­me itsel­täm­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­ta vah­vaa sitou­tu­mis­ta laa­tuun ja huo­lel­li­suu­teen. Tun­nem­me laa­jas­ti raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia, jois­ta vuo­sien var­rel­la olem­me oppi­neet tun­te­maan par­haat, joi­ta hyö­dyn­näm­me pro­jek­teis­sam­me.

Toimivia ja kestäviä asuntoja

Val­mis­tam­me toi­mi­via ja kes­tä­viä asun­to­ja. Jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me kuun­te­lem­me ja toteu­tam­me asiak­kaan toi­veet. Val­mis­tam­me myös asiak­kaan val­miik­si suun­nit­te­le­mia asu­mis­rat­kai­su­ja. Tun­nem­me per­heel­li­si­nä kir­ves­mie­hi­nä eri ikäis­ten ja eri­lais­ten ihmis­ten tar­peet ja pyrim­me ne aina täyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man hyvin. Kiin­ni­täm­me eri­tyi­ses­ti huo­mi­ta kos­teu­den­hal­lin­taan jokai­ses­sa työ­vai­hees­sa; varas­toin­nis­ta raken­tei­den kos­teuk­siin, alus­ta lop­puun asti. Käy­täm­me työs­säm­me kes­tä­viä ja hyväk­si todet­tu­ja run­ko- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja. Pyrim­me mini­moi­maan raken­nus­ten kun­nos­sa­pi­to­tar­peet jär­ke­vil­lä rat­kai­suil­la, jot­ta asu­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man mie­le­käs­tä.

Ota yhteyttä ja kerro millainen projekti sinulla on mielessä niin sovitaan jatkosta!

- Hannu ja Antti, Haan Oy

Uudiskohteet, oma tuotanto:

Pää­toi­mi­ses­ti tuo­tam­me laa­duk­kai­ta asun­to­ja Por­voon seu­dul­le. Ensim­mäi­set asun­not val­mis­tuu kevääl­lä 2019 Haik­koo­seen Itä-men­sak­sen alu­eel­le. Jos olet kiin­nos­tu­nut, ota yhteyt­tä. Aika­ses­sa vai­hees­sa raken­nus­pro­jek­tia ehdit vai­kut­ta­maan pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin tai esit­tä­mään omia toi­vei­ta.

Uudiskohteet, avaimet käteen:

Val­mis­tam­me asiak­kaan tar­pei­den tai suun­ni­tel­mien mukai­sia uudis­koh­tei­ta avai­met käteen peri­aat­teel­la tai osau­ra­koin.

Rakentamispalvelu:

Moni­puo­li­set raken­nus- ja remon­toin­ti­työt onnis­tu­vat kaut­tam­me luo­tet­ta­vas­ti. Oli sit­ten kyse puus­ta tai beto­nis­ta, niin meil­tä onnis­tuu.

Tutustu referensseihimme

Kohteet

Kaksi 98m² paritalo-asuntoa

Asun­to A Myy­ty, Asun­to B myyn­nis­sä Bo LKV Por­voon toi­mi­pis­tees­sä.
https://bo.fi/henkilo/kristian-lindfors/

Kevääl­lä 2019 val­mis­tu­nut Por­voon Haik­koo­seen Påvals­bac­kan­ka­tu 11:sta kak­si 98m² pari­ta­lo-asun­toa. Asun­nois­sa on vii­si huo­net­ta, keit­tiö ja sau­na. Varus­te­lu­ta­so on hyvää mm. integroi­tu mik­ro­aal­to­uu­ni ja kui­vaa­va  pesu­ko­ne. Pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa valit­sem­me kulu­tus­ta ja aikaa kes­tä­viä  tuot­tei­ta. Pin­toi­hin pää­see vai­kut­ta­maan raken­nus aika­na. Tar­peen mukaan  ylä­ker­ran par­vek­kei­den puo­len makuu­huo­neit­ten yhdis­tä­mi­sel­lä saa­daan yksi isom­pi makuu­huo­ne. Taka­pi­han puo­len par­ve­ke ja teras­si on katet­tu. Etu­pi­han kuis­til­la on 3,5m² kyl­mä varas­to. Pal­ve­lut kehit­ty­vät alu­een lähei­syy­des­sä kovaa vauh­tia ja kul­ku­yh­tey­det ovat todel­la hyvät. Ollaan yhtey­des­sä ja jutel­laan sopi­si­ko tämä asun­to sinul­le.
Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin, Han­nu ja Ant­ti.

Kaksi 92m² paritalo-asuntoa

Kevääl­lä 2020 val­mis­tuu Por­voon Haik­koo­seen Påvals­bac­kan­ka­tu 5:sta kak­si 92m² pari­ta­lo-asun­toa. Asun­nois­sa on nel­jä huo­net­ta, keit­tiö, sau­na, auto­ka­tos, läm­min­tä ja kyl­mää varas­to­ti­laa rei­lus­ti. Varus­te­lu­ta­so on hyvää mm. integroi­tu mik­ro­aal­to­uu­ni ja kui­vaa­va pesu­ko­ne. Pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa valit­sem­me kulu­tus­ta ja aikaa kes­tä­viä tuot­tei­ta. Pin­toi­hin pää­see vai­kut­ta­maan raken­nus aika­na. Pal­ve­lut kehit­ty­vät alu­een lähei­syy­des­sä kovaa vauh­tia ja kul­ku­yh­tey­det ovat todel­la hyvät. Ollaan yhtey­des­sä ja jutel­laan sopi­si­ko tämä asun­to sinul­le.
Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin, Han­nu ja Ant­ti.

Ota yhteyttä